1) ផ្នៃកខាង ជាងជួសជុល Printer/Copier/Computer ចំនួន 2​ នាក់( OA & IT technician) (190$-400$)
2)ជាង ជួសជុល Printer/ Photocopier internship 2 នាក់
3)ផ្នែកខាងជាង software internship 2 នាក់
4)* ផ្នែកខាង ដឹកជញ្ចូន ចំនួន 2 នាក់ ( 150$-250$)

អាចមានឪកាស ធ្វើការនៅ ក្រុម ហ៊ុន BMSC
តាមសមត្ថភាព ចំណេះ ចំនាញ និង បទពិសោធន៏ផ្ទាល់ខ្លួន។
អត្តប្រយោជន៏ផ្សេងៗ និង ការលើកទឹកចិត្ត ពិភាក្សារពេលសម្ភាសន៏
អាចទំនាក់ទំនងមក ខាងធនធានមនុស្ស និង រដ្ឋបាល
095 433 361 ឬ Email: info@bmsc-cambodia.com