ក្រុមហ៊ុន BMSC បានដាក់តាំងម៉ាស៊ីនម៉ាក Brother និង UPS ម៉ាក Legrand នៅពិព័ណ៍បច្ចេកវិទ្យា

No comments yet

ក្រុមហ៊ុន BMSC បានដាក់តាំងម៉ាស៊ីនម៉ាក Brother និង UPS ម៉ាក Legrand នៅពិព័ណ៍បច្ចេកវិទ្យា (Technology Fair 2018) នៅថ្ងៃទី 17 ដល់ 19 ខែសីហា ឆ្នាំ 2018 នៅផ្សាទំនើប Aeon Mall Phnom Penh

<


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *